Ölçüm Hizmetleri

Emisyon ve SEÖS Ölçümleri

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğini Kontrolü Yönetmeliği, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikleri kapsamında, Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak amacıyla İşletmelerin kurulması ve işletilmesi için gerekli esasları, işletmeden çıkan hava emisyonları ve işletmenin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesinin tetkik ve tespiti ile, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin ölçümlerin yapılması.

İlk ölçüm tarihi esas alınarak, Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamındaki işletmeler için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yıl şeklinde değiştirilmiştir.

Hava Kalitesi Ölçümleri

• Kısa ve Uzun Vadeli Hava Kalitesi Ölçümlerinin Yapılması

• Hava Kalitesi Modellemesi

• Kirlilik Dağılım Haritalarının Çıkarılması

• Tesis Çevresi Hava Kalitesi Haritasının Çıkarılması

• Çöken Toz, Toplam Toz ve PM 10 Analizlerinin Yapılması

• Uçucu Organik Bileşik (VOC) Ölçümlerinin Yapılması

• SO2, NO2, BTX, OZON, HCI, HF Ölçümlerinin Yapılması

Çevresel Gürültü ve Titreşim

  • Çevresel Gürültü Düzeyini Tespiti /LAeq, LEqT, LRegT, Lday, Lden, Levening, LNT, LE, LFmax, LCenmax; LRdn, LRden
  • İş Mahallinde Makine ve Donanımlardan Yayılan Ses Basınç Düzeyinin Tespiti
  • Yerleşim Alanlarinda Sesin Açik Alanda Yayılırken Azaltım Faktörlerinin ve Çevresel Gürültü Düzeyinin Tespiti/Adiv, Aatm, Agr, Abar, Amisc;LAT
  • Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Tayini /ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα , LAP, Lw
  • Gürültü Kaynaklarının Mühendislik Metodu Kullanılarak Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Tayini K1, K2, /LAP, Lw
  • Gürültü Kaynaklarının Gözlem Metodu Kullanılarak Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Tayini K1, K2, /LAP, Lw
  • Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi/a,V
  • Makine ve Ekipmanlarının Titreşimi Sonucu Yapılarda Oluşan Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi
  • Gaz Türbini Setlerinin Dönmeyen Parçalarında Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Vrms

Su Atık Analizleri

• pH Tayini • İletkenlik Tayini • Renk • Asidite / Alkanite Tayini • Fekal / Toplam Koliform • Toplam Katı Madde • Çözünmüş Katı Madde • Çökebilen Katı Madde • Askıda Katı Madde • Yağ Gres Tayini • Sülfit Tayini • Ağır Metal Analizleri (Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, ...) • Nitrat / Nitrat Azotu Tayini • Nitrit / Nitrit Azotu Tayini • Amonyum / Amonyum Azotu Tayini • Toplam Azot • Florür / Klorür • Krom +6 • Klor / Klordioksit / Serbest Klor / Ozon • Siyanür / Sülfür / İyodür • Fenol / Sülfat • KOİ / BOİ5 • Yüzey Aktif Madde ( Anyonik / Katyonik ) • Silika / Bor / Baryum / Selenyum • Toplam Fosfor / Orto Fosfat

Atık Yağ Analizleri

• Atık Yağ (Ek 1) Analizleri • Arsenik • Kadmiyum • Krom • Klorür • Kurşun • Toplam Halojenler • Poliklorlubifeniller • Sınıf Tesbitinin Yapılması • Parlama Noktası Tayini

Atık Çamur ve Toprak Analizleri

• Arıtma Çamuru Analizi • As (Arsenik) • Ba (Baryum) • Cd (Kadmiyum) • Cr toplam (Krom Toplam) • Cu (Bakır) • Hg (Civa) • Mo (Molibden) • Ni (Nikel) • Pb (Kurşun) • Sb (Antimon) • Se (Selenyum)  • Zn (Çinko) • Klorür Florür • Sülfat • DOC (Çözünmüş Organik karbon) • TDS ( Toplam çözünen katı) • Fenol indeksi • Proses Atıkları Analizi • Toprak Analizleri

İş Hijyeni Ölçümü Test ve Analizleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili işhijyeni ölçüm, test ve analizlerin yapılması.

İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri; Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin Genel Müdürlük tarafından verilen “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlik Belgesi” kapsamında yapılmasıdır.

İşyerlerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli birçalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.