Planlama ve Proje Hizmetleri

- Yatırım için alanların imara uygunluk değerlendirmesinin yapılması.

- Halihazır haritaların hazırlanması.

- Jeolojik etüt ve zemin etüdü hazırlanması.

- 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişiklikleri yapılması, takibi ve onaylattırılması.

- 1/25.000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması, takibi ve onaylattırılması.

- 1/5.000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması, takibi ve onaylattırılması.

- 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması, takibi ve onaylattırılması.

- İmar planı değişikliklerinde ve yeni plan hazırlanmasında kurum görüşlerinin takip edilmesi ve bu süreçte istenen diğer raporların hazırlanması.