BURED olarak amac?m?z Gvenilir Olmak evreci Olmak Yeniliki Olmak

evre Kanunu ve ilgili ynetmelikler ile olan i?lemlerde ve sorunlarda etkin zmler retmek iin yasal mevzuat? srekli takip ediyoruz.

Biz Kimiz?

Burçed Mühendislik; Türkiye’nin, kalk?nmaya yönelik yap?lanmas?n? uluslararas? çevresel de?erlerle uyum içerisinde sürdürebilmesine katk? sa?lamak, ?irketlere izlenebilirlik, verimlilik, kalite ve rekabet avantaj? sa?layan ürün, çözüm ve hizmetler sunmak için kurulmu?tur.

Burçed yerli ve yabanc? mü?terilere beklentilerinin üzerinde çözümler sunulabilmesi için teknolojik geli?meleri, de?i?en ve geli?en çevre politikalar?n? yak?ndan izler ve bunun yan?nda i? süreçlerinde uzmanl?k derecesinde bilgi birikimine sahiptir.Bizler; bir projenin ba?lang?c?ndan, ya?am döngüsü içindeki vakti dolana dek ona rehberlik ediyoruz. H?zl?, çevresel, ekonomik ve toplumsal de?i?imler sebebi ile olu?an sorunlara kapsaml? yakla??mlarla çözüm sunuyoruz.

Vizyonumuz

Çevresel dan??manl?k hizmetleri alan?nda; sektörde örnek gösterilen, tercih edilen ve önde gelen firmalardan olmak. Amac?m?z; sunmu? oldu?umuz hizmetlerimizle mü?terilerimizi memnun etmek, kaliteli, zaman?nda ve üstün hizmet sunmakt?r.

Misyonumuz

Türkiye genelinde çevresel dan??manl?k hizmetleri konular?nda birçok firmaya çözüm orta?? olmak, kaliteden ödün vermeden, uzman kadromuzla, prensipli çal??mam?z? mü?teri portföyümüzü artt?rarak yürütmek.

Ekibimizle Tanışın

Burçed Mühendislik, konusunda uzman çalışanlarıyla sizin güvenilir çözüm ortağınızdır.