S?f?r At?k Belgesi

12 Temmuz 2019 Tarihli ve 30829 Nolu Resmi Gazetede yay?mlanan S?f?r At?k Yönetmeli?i nin amac?, hammadde ve do?al kaynaklar?n etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalk?nma ilkeleri do?rultusunda at?k yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sa?l???n?n ve tüm kaynaklar?n korunmas?n? hedefleyen s?f?r at?k yönetim sisteminin kurulmas?na, yayg?nla?t?r?lmas?na, geli?tirilmesine, izlenmesine, finansman?na, kay?t alt?na al?narak belgelendirilmesine ili?kin genel ilke ve esaslar?n belirlenmesidir.

Device

L31.12.2020 tarihine kadar S?f?r At?k Belgesi almas? zorunlu olan sektörlerin listesi a?a??da yer almaktad?r. 20 Y?l? a?k?n tecrübemizle ve uzman kadromuzla S?f?r At?k Belgesi al?nmas? konusunda güvenilir ve en h?zl? bir ?ekilde sizlere hizmete vermekteyiz. ??iniz ??imizdir. 31 Aral?k 2020 Tarihine Kadar S?f?r At?k Belgesi Almas? Gerekenler

Organize Sanayi Bölgeleri / Havalimanlar? Limanlar / ?? merkezi ve Ticaret Plazalar (100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli) / Al??veri? Merkezleri (5000 metrekare ve üzeri) / ÇED Yönetmeli?i’nin Ek-1 Listesinde yer alan sanayi tesisleri / E?itim kurumlar? ve yurtlar (250 ve fazla ö?rencisi bulunanlar) / 100 Oda ve üstü konaklama kapasiteli i?letmeler Sa?l?k kurulu?lar? (100 yatak ve üzeri kapasiteli) / Akaryak?t istasyonlar? ve dinlenme tesisleri 300 ve üzeri konuta sahip siteler / Zincir marketler